Privacy Policy Stop Ondermijning.nu 

Privacy Policy Stop Ondermijning.nu 

VCS Observation (hierna VCS) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VCS hecht grote waarde aan privacy en vindt het belangrijk u te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Algemeen

VCS is zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker

VCS als verwerkingsverantwoordelijke

Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen waar wij rechtstreeks contact mee hebben, zoals onze (potentiële) klanten en bezoekers van onze website, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacy policy is voor deze groep bedoeld. Wanneer u solliciteert bij VCS kunt u een specifieke privacy policy, en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, terugvinden op de website www.werkenbijvcs.com. 

VCS als verwerker

Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen namens onze klanten (zoals bezoekers, inwoners en klanten) zijn wij de verwerker. Daarvoor is deze privacy policy niet bedoeld. Hiervoor hebben wij , in samenwerking met onze relaties, aparte verwerkersovereenkomsten opgesteld. 

Wanneer u meer wilt weten over de beveiliging en privacy van onze aangeboden diensten en applicaties verzoeken wij u contact op nemen met uw accountmanager of een bericht te sturen aan privacy@vcsobservation.com 

Uitgangspunten van onze privacy policy

 1. De begrippen die in deze privacy policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend.
 1. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacy policy omschreven doeleinden (grondslag).
 2. Wij verwoorden onze voorwaarden en privacy policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. 
 1. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben.
 2. Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn.
 3. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig.
 1. Tezamen met onze toeleveranciers zullen wij ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 1. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.
 2. We stellen u ook in staat om uw rechten rondom uw persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Uw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Privacy Officer. 
 1. Als u een klacht heeft over hoe wij of onze sub-verwerkers met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we u om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Privacy Officer. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.
 1. Wij versturen geen nieuwsbrieven aan onze klanten. Uw persoonsgegevens welke bij ons bekend zijn worden niet voor dit doel gebruikt. 
 1. U kunt contact met ons opnemen via ons algemene telefoonnummer of het directe nummer of mailadres van uw accountmanager of contactpersoon. U kunt ook via de website ons contactformulier invullen. U zult dan worden teruggebeld. Hierna worden uw contactgegevens welke u heeft gedeeld via het contactformulier verwijderd of (indien nodig) gedeeld met uw accountmanager of contactpersoon.

Gegevens van Klanten

Persoonsgegevens en redenen: 

 1. NAW- gegevens (Naam, Aders, Woonplaats, Land)

Nodig voor registratie, facturering, identificatie en klantcontact. 

 1. Contactgegevens (Emailadres, telefoonnummer)

Om met elkaar te kunnen communiceren, verzoeken te controleren en support te verlenen. 

 1. Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, bedrijfsvorm, KvK- nummer, BTW- nummer)

Nodig voor registratie en facturering.

 1. Betaalgegevens (IBAN en rekeninghouder)

Om betalingen te kunnen verwerken. 

Grondslag voor de verwerking: 

Contractueel. Noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Bewaartermijn:

Tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de Overeenkomst. Wanneer er een overdracht plaats vind, kan het zijn dat gegevens langer worden bewaard na beëindiging van het contract. Dit zal alleen worden gedaan, indien de overdacht nog niet is afgerond. Facturen worden bewaard volgende de wettelijke bewaartermijnen. 

Ontvangers van gegevens: 

Wij maken gebruik van een aantal softwarepakketten om onze klantgegevens op de juiste manier te verzamelen, verwerken en bij te houden in onze organisatie. Wij hebben met al onze verwerkers een getekende verwerkersovereenkomst.

Contact

Als u wenst te reageren op deze privacy policy of wanneer VCS naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacy policy handelt, vragen we u contact met VCS op te nemen. Dit kunt u doen door een bericht te sturen aan privacy@vcsobservation.com